ПочетнаОвера докумената

Овера докумената

Поштовани грађани,

По одредбама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/14 и 22/15), Основни суд у Новом Саду од 01.03.2017. године није више надлежан за оверавање потписа, рукописа и преписа, те стога грађани више неће бити у могућности да наведене послове обаве пред овим судом, осим за општине Бачки Петровац и Тител, у којима Основни суд у Новом Саду, поред општинске управе, као поверени посао задржава надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа и након 01.03.2017. године, а све до именовања јавних бележника за ове општине.

Основни суд у Новом Саду послове овере обављаће искључиво у својим пријемним канцеларијама и то у: општини Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6 (уторком) и општини Тител, ул. Главна бр. 14/а (петком), за грађане који имају пребивалиште на територији ових општина. 

Странка је дужна да приликом овере докумената, службенику овере прикаже:

  • личну карту или пасош (страна лица искључиво пасош),
  • уколико оверу захтева правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР-а за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР-а у фотокопији које задржава суд,
  • примерке докумената који се оверавају
  • признаницу о уплаћеној такси или судске таксене марке у одговарајућем износу

Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама ("Сл. гласник РС“ бр.28/94, ...106/15).

Број жиро рачуна Основног суда у Новом Саду на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:

бр. рачуна: 840-29663845-79
број модела 97 позив на број 26-223-106399502
шифра плаћање: 153
сврха уплате: овера потписа
прималац: РСТ Основни суд Нови Сад

ОВЕРА УГОВОРА

Дана 01.09.2014. године почео је са применом Закон о јавном бележништву (Сл. гласник РС“ број 31/11, ...106/15)

Након ступања на снагу Закона о јавном бележништву судови више не врше овере потписа на уговорима који се односе на располагање непокретностима.

Ове врсте уговора сада можете сачинити и оверити у форми јавнобележничког записа код јавних бележника. 

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ:

Приликом овере фотокопије документа странке морају службенику овере приложити оригинални примерак документа на увид.

Потребна документација: минимум 2 (два) примерка фотокопије документа за који се врши овера, од којих један примерак задржава Суд.

признаницу о уплаћеној такси: Први табак (лист А4) је 230,00 динара, а сваки следећи лист (А4) је 160,00 динара по једној овери.

 

ОВЕРА ПОТПИСА:

Таксе и потребна документа за поједине овере потписа:

  • ОП образац - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка ОП обрасца и фотокопију личне карте.
  • такса за оверу износи 230,00 динара.

 

ОВЛАШЋЕЊА И ПУНОМОЋИ

потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

  • такса за оверу износи 560,00 динара.

Специјалне пуномоћи које се односе на промет непокретности странке више не могу оверити у суду.

ИЗЈАВА - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

  • такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

САГЛАСНОСТ - потребно је приложити минимум 2 (два) примерка.

  • такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.