OnLine сервис Основног суда у Новом Саду је унапређен са новим опцијама и оптимизован за смарт телефоне и таблет уређаје

OnLine сервис

Почетна

Поштовани грађани,

Дана 01.09.2014. године почиње да се примењује Закон о јавном бележништву („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2011, 85/2012, 19/2013 и 55/2014).

Наведеним Законом се у правни систем Републике Србије уводи служба јавног бележништва. Према чл. 2 ст. 4 тог Закона јавни бележник је стручњак из области права, именован од стране министра надлежног за правосуђе, који на основу јавних овлашћења прихвата од странака изјаве воље и даје им потребну писмену форму и о томе издаје исправе које имају карактер јавних исправа, чува оригинале тих исправа и друге поверене документе, издаје преписе исправа, јавно потврђује чињенице, даје странкама савете о питањима која су предмет његове делатности и предузима друге радње и врши друге послове одређене законом.

Обавештавамо вас да ће од 01.09.2014. године јавни бележници искључиво бити овлашћени да сачињавају (оверавају) следеће правне послове, тј. изјаве:

1) уговоре о имовинским односима између супружника;
2) уговоре о имовинским односима између ванбрачних партнера;
3) споразуме о деоби заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера;
4) споразуме о законском издржавању, у складу са законом;
5) уговоре о располагању непокретностима;
6) уговоре о уступању и расподели имовине за живота;
7) уговоре о доживотном издржавању;
8) обећање поклона и уговоре о поклону за случај смрти;
9) друге правне послове и изјаве за које закон одређује да морају бити закључени у облику јавнобележничког записа, по законима и другим прописима који уређују њихово сачињавање.

Уколико наведени уговори, споразуми и изјаве након 01.09.2014. године не буду сачињени (оверени) код јавног бележника неће имати правно дејство.

Из напред наведених разлога, суд неће од 01.09.2014. године вршити сачињавање и оверавање поменутих уговора, споразума и изјава.

Такође вас обавештавамо да је за подручје Основног суда у Новом Саду у овом тренутнку изабрано 9 јавних бележника. Они су надлежни да поступају на територији Града Новог Сада, те општина Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин и Тител.

О именима и седиштима канцеларија поменутих јавних бележника можете се информисати овде или на сајту Министарства правде.

Ради лакшег праћења поступака, преузмите распоред радних просторија судија овог суда, последња промена 02.10.2014.

ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
Посетите странице нашег Електронског билтена судске праксе.

 

10. Европски форум за унапређење владавине права Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде

 

РАДНО ВРЕМЕ СУДА 7:30 - 15:30 *** РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА ОВЕРЕ 8:00 - 14:00

Посетом наше интернет презентације можете се упознати са значајним питањима везаним за рад овог суда, информацијама које се односе на надлежност, организациону структуру, овлашћења и обавезе председника суда и осталих запослених, распоред послова у суду, радом појединих служби, али и са бројним другим корисним информацијама које ће Вам омогућити да пре доласка у Основни суд у Новом Саду будете благовремено и тачно информисани.

Oсновни суд у Новом Саду
Сутјеска 3, 21000 Нови Сад

Централа - 021/4876-100
Управа - 021/4876-363
Факс - 021/451-071

ПИБ: 106399502
JББK: 80478
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8423
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8227493650
МАТИЧНИ БРОЈ: 08864365

ЖИРО РАЧУНИ:

ТАКСЕ
840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502

ДЕПОЗИТ
840-283802-91

КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:
840-29629845-35