OnLine сервис Основног суда у Новом Саду је унапређен са новим опцијама и оптимизован за смарт телефоне и таблет уређаје

OnLine сервис

Почетна

Поштовани грађани,

обавештавамо Вас да је ступањем на снагу Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“ 101/13) организација рада Основног суда у Новом Саду измењена у погледу територијалне надлежности и  броја судија.

Новим законским решењима, Основни суд у Новом Саду основан је за територију општина Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци, Темерин и Тител и за Град Нови Сад.

Од 01.01.2014. године у Основном суду у Новом Саду распоређено је укупно 101 судијa.

Усвојен Годишњи распоред послова за 2014. годину можете прузети овде.

Ради лакшег праћења поступака, преузмите распоред радних просторија судија овог суда, последња промена 07.07.2014.

ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
Посетите странице нашег Електронског билтена судске праксе.

 

10. Европски форум за унапређење владавине права Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде

 

РАДНО ВРЕМЕ СУДА 7:30 - 15:30 *** РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА ОВЕРЕ ПОНЕДЕЉАК, СРЕДА, ПЕТАК 8:00 - 14:00, УТОРАК, ЧЕТВРТАК 8:00 - 14:00 и 15:30 - 17:30

Посетом наше интернет презентације можете се упознати са значајним питањима везаним за рад овог суда, информацијама које се односе на надлежност, организациону структуру, овлашћења и обавезе председника суда и осталих запослених, распоред послова у суду, радом појединих служби, али и са бројним другим корисним информацијама које ће Вам омогућити да пре доласка у Основни суд у Новом Саду будете благовремено и тачно информисани.

Oсновни суд у Новом Саду
Сутјеска 3, 21000 Нови Сад

Централа - 021/4876-100
Управа - 021/4876-363
Факс - 021/451-071

ПИБ: 106399502
JББK: 80478
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8423
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8227493650
МАТИЧНИ БРОЈ: 08864365

ЖИРО РАЧУНИ:

ТАКСЕ
840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502

ДЕПОЗИТ
840-283802-91

КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:
840-29629845-35

Сарадња са медијима

Председник суда, судије и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове за јавност рада суда и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Представници средстава јавног информисања могу добити информације о раду суда и појединим поступцима за које постоји веће интересовање јавности од портпарола суда Тијане Јаковљевић 064/8890-970.

Опширније

Овера докумената

У циљу ефикаснијег рада шалтера овере и краћег времена чекања на оверу потписа, Основни суд у Новом Саду омогућио је странкама да унапред закажу термин за оверу потписа на који начин се тачно прецизира дан и време доласка странака у суд ради овере документа.

Све информације у вези са пословима овере (висина таксе, потребна документација, број докумената и сл.) добићете на шалтеру за овере који се налази у сутерену зграде правосудних органа у Новом Саду, непосредно поред Инфо пулта, а чије радно време је сваког радног дана у периоду од 7,30 до 14 часова.

Опширније

Притужбе на рад суда

Странка или други учесник у судском поступку има право притужбе на рад суда, председнику суда, када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.

На овом месту, пре свега желимо да вам укажемо да је судијска функција заштићена Уставом Републике Србије, као највишим правним актом наше земље, који својим одредбама прокламује независност судијске функције и у члану 149. прописује да је судија у вршењу судијске функције независан у свом раду и потчињен само Уставу и закону, као и да је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције забрањен.

Опширније

Издавање уверења

Основни суд у Новом Саду издаје уверења да се против одређеног лица не води кривични поступак.

Уверење се издаје за територију из надлежности Основног суда у Новом Саду и Вишег суда у Новом Саду, физичким лицима, на свим језицима који су у службеној употреби у Основном суду у Новом Саду: српском, мађарском, словачком и русинском.

Ради добијања ове врсте уверења потребно је да читко попуните стандардни образац који можете преузети у сутерену зграде правосудних органа у Новом Саду у соби број 1 или овде.

 

Уз захтев је потребно приложити:

  • копију личне карте или пасоша лица којем се издаје уверење
  • доказ о извршеној уплати судске таксе за издавање уверења која износи 190,00 динара и уплаћује се на ж.р. 840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502.
Опширније