Добро дошли

на интернет страницу

Основног суда у Новом Саду 

Почетна

На Годишњем саветовању судија Републике Србије, „Судијски дани 2017“ одржаног у организацији Врховног касационог суда од 04. до 07.10.2017. године у Врњачкоj Бањи, Врховни касациони суд је у категорији „Награда за иновацију у управљању предметима или у управљању судом“, Основном суду у Новом Саду доделио признање за допринос у унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017. години. Награда је додељена за активности које се спроводе у циљу обуке судијских приправника, као и сповођење електронске комуникације са спољним институцијама.

 

 

На Годишњем саветовању судија Републике Србије „Судијски дани- 2016“ у организацији Врховног касационог суда, одржаног од 09. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи, Врховни касациони суд је у категорији „Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године“ Основном суду у Новом Саду доделио награду за најбоље остварене резултате рада у 2016. години.

 

 

Поштовани грађани,

У Основном суду у Новом Саду од 01. jануара 2015. године постоји могућност електронске комуникацији између суда и странака у поступцима који се воде у материјама опште парнице, радних спорова и породичних спорова. Наведено се реализује уз помоћ и подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID). 

Могућност овакве комуникације прописују одговарајуће одредбе Закона о парничном поступку,  под условима које прописују одредбе Закона о електронском потпису („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/2004 и Закона о електронском документу („Службени гласник Републике Србије“ бр. 51/2009). О испуњености услова прописаних наведеним законима (да ли је послати документ снабдевен електронским потписом издатим од стране овлашћене институције и сл.) ће суд водити рачуна приликом пријема поднесака електронским путем у сваком конкретном предмету у којем странка пристане на овакву комуникацију са судом.

За потребе електронске комуникације Основни суд у Новом Саду је отворио посебну e-mail адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Странка која жели електронским путем да доставља поднеске и сваку другу документацију у неком поступку у којем је учесник, може на ову e-mail адресу исте да доставља. Тако достављена документација мора да испуњава услове прописане напред поменутим законима, да би се сматрала валидном, о чему ће суд водити рачуна.

 

 

Ради лакшег праћења поступака, преузмите распоред радних просторија судија овог суда, ажуриран на дан 11.12.2017.године.

ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
Посетите странице нашег Електронског билтена судске праксе.

 

РАДНО ВРЕМЕ СУДА 7:30 - 15:30 *** РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА ОВЕРЕ 8:00 - 14:00

Oсновни суд у Новом Саду
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Централа - 021/4876-100
Управа - 021/4876-363
Факс - 021/451-071

ПИБ: 106399502
JББK: 80478
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8423
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8227493650
МАТИЧНИ БРОЈ: 08864365

ЖИРО РАЧУНИ:

ТАКСЕ
840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502

ДЕПОЗИТ
840-283802-91

КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:
840-29629845-35